slide01a

Private Pilot License

เราทำการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อให้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License) ให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเป็นการฝึกบินแบบ 60 ชั่วโมงบิน โดยครูการบินมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างนักบินมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในการบินพร้อมด้วยความปลอดภัย

slide02

Private Pilot License

เราทำการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อให้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License) ให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเป็นการฝึกบินแบบ 60 ชั่วโมงบิน โดยครูการบินมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างนักบินมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในการบินพร้อมด้วยความปลอดภัย

slide03

Friends Flying Club

เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่รักใน Passion ของการบิน เป็นศูนย์กลางในการพบปะของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการบิน

slide06

Friends Flying Club

เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่รักใน Passion ของการบิน เป็นศูนย์กลางในการพบปะของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการบิน

slide05

ONE DAY PILOT

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคน ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นฐานในด้านการบิน และได้ขึ้นบินจริงๆ และยังได้บังคับเครื่องบินเองอีกด้วย ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน

slide04

ONE DAY PILOT

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคน ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นฐานในด้านการบิน และได้ขึ้นบินจริงๆ และยังได้บังคับเครื่องบินเองอีกด้วย ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน

Private Pilot License

เราทำการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อให้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการฝึกบินแบบ 60 ชั่วโมงบิน โดยครูการบินมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง

Friends Flying Club

เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่รักใน Passion ของการบิน เป็นศูนย์กลางในการพบปะของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการบิน

ONE DAY PILOT

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคน ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นฐานในด้านการบิน และได้ขึ้นบินจริงๆ และยังได้บังคับเครื่องบินเองอีกด้วย ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน

About Us

เราทำการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อให้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License) ให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเป็นการฝึกบินแบบ 60 ชั่วโมงบิน โดยครูการบินมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างนักบินมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในการบินพร้อมด้วยความปลอดภัย

สมาคมการบิน Friends Flying Club ทำการฝึกบินด้วยเครื่องบินแบบ Cessna 172, Piper Warrior และเครื่องบินแบบ Diamond DA-40ให้กับผู้ที่สนใจทั้งเครื่องบินแบบ High wing และ Low wing เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย จากสมรรถนะของเครื่องบินแบบต่างๆ เครื่องบินของเราทำการซ่อมบำรุงมาตรฐานสูงด้วยช่างซ่อมบำรุงอากาศยานที่มากด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานและความปลอดภัย

รีวิว

ONE DAY PILOT

กิจกรรมดีเพื่อการเรียนรู้พื้นฐานด้านการบิน